Anonymous 11/25/2021 (Thu) 18:39:32 No.24793 del
>nie rozumiem zdania
Poproś jakiegoś Polaka o pomoc.