/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(718.57 KB 923x890 takbylo.png)
Anonymous 04/07/2018 (Sat) 22:22:13 [Preview] No. 17840
On oszukał system i wielekrotnie zagwarantował przedłużenie swojej lini genetycznej niczym SAMIEC ALFA


Czwarty 04/09/2018 (Mon) 09:43:00 [Preview] No.17850 del
(40.11 KB 412x478 132173734393.jpg)
dobrze dla niego, ale przedłużanie linii genetycznej kogokolwiek przesiadującego na /iv/ to zbrodnia na ludzkości


Rzeczywistość 04/09/2018 (Mon) 16:47:36 [Preview] No.17853 del
>>17850
to
zamiast robić sobie dzieci jak będzie trzeba tradycyjnie zwerbujemy nowocioty z karachuja żeby podały nam szklankę wodyTop | Return | Catalog | Post a reply