/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(740.13 KB 808x644 slayerkaa.png)
Lorefin 04/11/2018 (Wed) 09:12:50 [Preview] No. 17867
Niektóre wzmianki o przyszłym doskonaleniu natury ludzkiej w pismach Trockiego są wyrazem poglądów dziś określanych mianem transhumanizmu. Jak pisał w książce Literatura i rewolucja: „Rodzaj ludzki nie po to przestał padać na kolana przed Bogiem, królami i kapitałem, by później pokornie podporządkować się mrocznym prawom dziedziczności i ślepej selekcji seksualnej”

>ślepej selekcji seksualnej
ślepej na dobre serduszko.... nieślepej na kości twarzy....


Rzeczywistość 04/11/2018 (Wed) 20:33:19 [Preview] No.17868 del
transhumanizm to ultymatywne teraz to już na pewnoTop | Return | Catalog | Post a reply