/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(35.21 KB 640x471 kara.png)
Brodowski 06/02/2018 (Sat) 00:25:50 [Preview] No. 18204
zawsze jak sobie pomyślę, że istnieją ludzie którzy nieironicznie wierzą w jakiegoś bożka i odpierdalają jakieś gusła na kiju to mózg mi paruje
inb4 to metafizyka ty tego nie zrozumiesz, to wykracza poza wszystkie systemy formalne tego nie da sie wyjaśnić


Rzeczywistość 06/02/2018 (Sat) 00:45:28 [Preview] No.18205 del
(178.13 KB 499x356 1527895961019.png)
Zrozumiesz po śmierci.


Brodowski 06/02/2018 (Sat) 14:32:20 [Preview] No.18206 del
(386.17 KB 774x690 source.gif)
>>18205
>zrozumienie czegokolwiek po śmierci układu nerwowego


hoho reaktywacja 06/03/2018 (Sun) 11:37:33 [Preview] No.18208 del
(23.11 KB 220x133 nejz.jpg)Top | Return | Catalog | Post a reply