/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(87.07 KB 907x1024 erwinolafroyalblood.jpg)
Rzeczywistość 09/02/2018 (Sun) 17:35:08 [Preview] No. 18479
Chyba ograniczę słuchanie muzyki bo za bardzo wpływa na emocje i niszczy stabilność umysłu.


Gnijący 09/04/2018 (Tue) 01:14:08 [Preview] No.18491 del
(14.12 KB 452x392 falsyfikacja.jpg)
hmmmmmTop | Return | Catalog | Post a reply