/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(47.22 KB 704x396 cashback_704_3.jpg)
Lorefin 09/15/2018 (Sat) 18:52:43 [Preview] No. 18553
Macie co ze sobą zrobić ? Ja w normalny samotny wieczór nie mam. Siedzę sobie i patrzę w sufit. Jakbym miał znajomych dealerów to bym brał LSD, został mi tylko sporadycznie acodin jak za dobrych natalkowych czasów. Stałem się chorym człowiekiem


Lorefin 09/15/2018 (Sat) 18:56:13 [Preview] No.18554 del
Fajnie mieć znajomych dealerów i mieć dostęp do psychodelików nie z aptekiTop | Return | Catalog | Post a reply