Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/16/2022 (Fri) 09:13 No.1316 del
(30.31 KB 300x412 08_300[1].jpg)