Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 01/13/2023 (Fri) 16:28 No.1542 del
(11.25 KB 300x140 2936959_13[1].jpg)