Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 01/22/2023 (Sun) 17:15 No.1550 del
(295.68 KB 131x120 1095608178[1].gif)