/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(21.98 KB 300x435 13_300[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/08/2022 (Thu) 19:13 [Preview] No. 1304
Marcin Miksza Borys
@marcin_borys
3h
Czasy się zmieniają.
Kiedyś człowiek sam Polonezem po dwóch dealerów narkotyków pojechał.
Dreszczykiem emocji było to,że kajdanek zapomniałem i kazałem im klaskać w dłonie. Całą drogę(ok 5 km) do Komendy Woj. Policji. Płakali a klaskali
Nie wyszli.Najpierw Śledczak później wyroki
https://nitter.42l.fr/marcin_borys/status/1567895824855605250#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply