/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(27.70 KB 300x420 2242719_18[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/11/2022 (Sun) 18:07 [Preview] No. 1309
Fundacja Oblivion
@jo4ty4
2h
Przypominamy:SKW-rozpoznaje,zapobiega,wykrywa przestępstwa popełniane przez żołnierzy pełniących służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW,SWW,pracowników SZ RP, współpracowników innych jednostek MON, - wynika więc PN jednak jest współpracownikiem służb? Bo zawsze zaprzeczał🤔a tu🤷
https://nitter.42l.fr/jo4ty4/status/1568977042791710722#m
https://coub.com/view/23mzx5Top | Return | Catalog | Post a reply