/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(23.66 KB 300x400 2375920_18[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/13/2022 (Tue) 21:39 [Preview] No. 1313
KwadransPolityczny
@KwadransPolit
14h
Rosjanie i Białorusini są aktywniejsi w Polsce, ale nasze służby kontrwywiadowcze bardzo dobrze działają - @StZaryn do @KZiemiec
https://nitter.1d4.us/KwadransPolit/status/1569575545901355008#m
https://coub.com/view/271wq7Top | Return | Catalog | Post a reply