Anonymous 09/23/2018 (Sun) 16:38:31 No.679 del
>>671
Во фринете именно так.