Anonymous 06/10/2021 (Thu) 07:57:11 Id: 4915ec No.128630 del
(318.74 KB 1276x2048 lea.jpg)
>>128629
Yeah, but you're a weirdo.