Bernd 03/13/2019 (Wed) 17:35:03 No.23699 del
Ripoff Raskolnikov. Blues.
https://youtube.com/watch?v=H4VODrbEEx0 [Embed]
This one is a folk song cover:
https://youtube.com/watch?v=kuLd_TSzZ0Y [Embed]