Anonymous 10/09/2019 (Wed) 16:28:55 No.4426 del
(663.38 KB 1080x1920 44691914_p0.jpg)
omoku tozashita tobira o
saite saite akaku yogoshita
saigo no kii o tataite
jumon ni nukari wa nai sa