Путин хуйло 03/18/2023 (Sat) 13:57 Id: 0fa35e No.133207 del
(48.43 KB 524x861 1679147851022.png)
>>133180
Хоба!
https://pastebin.com/f7Kehha0
Оверкилл, конечно, но принцип понятен.