Путин хуйло 09/18/2023 (Mon) 06:36 Id: ccca78 No.316575 del
Как же Трахтенберг похож на Фейгина.