Anonymous 02/20/2021 (Sat) 12:06:29 No.9413 del
>>9404
Бред ни бред. Но весело.