Spartan 03/12/2018 (Mon) 14:51:01 No.234359 del
>>234245
I lik ur post