/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 05/16/2024 (Thu) 13:42 [Preview] No. 435
Se viroj ŝatas katulinojn, ĉu virinoj ŝatas ĉevalulojn (ne ĉevalvirojn/centaŭrojn)?


Anonymous 05/16/2024 (Thu) 13:45 [Preview] No.436 del


Anonymous 05/17/2024 (Fri) 06:54 [Preview] No.438 del
(823.87 KB 1250x1250 cxevaloj.jpg)
Mi ŝatas ĉevalulinojn!


Anonymous 05/17/2024 (Fri) 20:48 [Preview] No.439 del
>>435
Eble alie desegnite, ekzemple kiel viro kun ĉevalaj oreloj kaj vosto sed krome ordinara homa korpo, analogie al la kutimaj katulinoj. Tio pli plaĉus almenaŭ al mi.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return